UW PRIVACY

Als uw behandelaar leg ik een dossier aan. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de sessies.
 
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.  
Als uw behandelaar heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).

Ook wil ik u informeren over workshops en cursussen, u krijgt incidenteel een nieuwsbrief toegezonden. U kunt ten allen tijde daarvoor uitschrijven. 
 
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
 
De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.
  
Privacy factuur
Op de factuur die u ontvangt staan de volgende gegevens:
Uw naam, adres en woonplaats, de datum van de behandeling een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘Rebalancing sessie’, of 'ontspanningsmassage’ en de kosten van het consult.

Praktijk voor Rebalancing Hara | info@rebalancing-hara.nl